DUTCH SPORTS INNOVATION AWARD

Meld hieronder uw innovatie aan

Innovatie aanmelden

Via onderstaand formulier kunt u uw innovatie aanmelden voor de Dutch Sports Innovation Awards. Heeft u vragen? Neem contact op via dijck@sportsandtechnology.com.